Witaj w sklepie!
Koszyk - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku

Regulamin

Regulamin Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy

  §. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem internetowego Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Łodzińscy jest Kazimierz Łodziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Łodziński Firma Handlowa Łodzińscy z głównym adresem prowadzenia działalności w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 25, 30–504 Kraków, posiadający NIP: 6790002490 oraz REGON: 350513978
 3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@lodzinscy.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 12 341 56 58 w Dni robocze w godz. od 8:00 do 19:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 15:00 Adres do korespondencji: Sklep Jubilerski Łodzińscy ul. Kalwaryjska 18, 30–504 Kraków.

  §. 2. DEFENICJE

 1. Właściciel, Sprzedający − Właściciel Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient − każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca − Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument − Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Sklep − Sklep Jubilerski Łodzińscy dostępny pod adresem internetowym http://lodzinscy.pl,
 6. Regulamin − Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze − dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta − miejsce dostępne dla Klientów po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

  §. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Sprzedający świadczy także usługę „Newsletter”.
 2. Aby zapisać się do „Newslettera” konieczne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający aktywację subskrypcji oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Podany adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie przez Sprzedającego w celu wysyłania aktualnych informacji o nowościach, promocjach i ofercie sklepu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji „Newslettera” podając adres e-mail, który ma być wyłączony z usługi i potwierdzając dezaktywację linkiem otrzymanym w wiadomości e-mail. W razie problemów należy skontaktować się z obsługą sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
 5. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta podając adres e-mail i hasło.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

  §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub inną kompatybilną,
  • Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Łodzińscy wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

  §. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  • Nazwę Firmy,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  • Numer telefonu.
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 11. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

  §. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciel prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy są: Sprzedający oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  • podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
  • potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://lodzinscy.pl można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Dodatkowo w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 19:00, w sobotę w godzinach 8:00 – 15:00.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • zalogowania do Konta Klient w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
  • kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Jubilerskiego  Łodzińscy podawane są w polskich złotych, ceny netto nie zawierają podatku VAT, natomiast ceny brutto zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
 12. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 lit. g.
 13. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu, a na życzenie Klienta fakturę VAT.

  §. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres sklep@lodzinscy.pl,
  • w formie pisemnej, na adres Sklep Jubilerski Łodzińscy ul. Kalwaryjska 18 30-504 Kraków.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  §. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Sklep Jubilerski Łodzińscy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

  §. 9. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

  • Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy,
  • przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
  • przy odbiorze osobistym w sklepie Właściciela lub w punkcie odbioru osobistego – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru towaru.
 1. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Sprzedającego. W tym przypadku Klient otrzyma zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 2 dni od dnia uznania kwoty płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Dane do przelewu przesyła drogą mailową Sprzedający po złożonym zamównieniu.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych przez Sprzedającego w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Zamówiony towar w tym przypadku dotrze do Klient w terminie 3 dni liczonych od dnia sprawdzenia przez Sprzedającego poprawności danych adresowych.
 4. Odbioru osobistego towaru można dokonać w naszym sklepie w pon.-pt. 8.00-19.00 sob. 8.00-15.00. przy ul Kalwaryjska 18 30-504 Kraków. W tym przypadku Klient będzie mógł odebrać zamówiony towar najwcześniej w trzecim dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

  §. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciela zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu doręczenia przesyłki. 
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Jubilerskiego Łodzińscy, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Właściciel nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Właściciel zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  §. 11. REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
  • Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  • Imię i nazwisko,
  • numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży
  • opis wady towaru,
  • datę zakupu.
  • Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  • Imię i nazwisko,
  • opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  • wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
 4. Zastosowanie się do ust. 4 - 6 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@lodzinscy.pl, w tytule maila wpisując „Reklamacja” lub listownie na adres siedziby Sprzedającego podany w §. 1 ust. 3 Regulaminu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

  §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.
 3. Konsument może skorzystać z poza sądowych form rozwiązywania sporów, jeżeli Sprzedający również wyrazi zgodę na taką formę rozwiązania. Konsument może w szczególności skorzystać z pomocy Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta lub z mediacji uregulowanej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Zapisz się do newslettera
Odbierz 10% rabatu na kolejne zakupy!